Yoddoi Kafae Doi Chaang ChiangRai

The Tast of Thai Coffee

Recently added item(s)

📦 Return Policy

เงื่อนไขการคืนสินค้า

สำหรับลูกค้าในประเทศไทย ถ้ารายการสินค้าที้ได้รับไม่ตรงตามรายการที่สั่งไว้ ให้ติดต่อมาทางเรา ภายใน 7 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ตรงกับรายการที่ได้สั่งไว้ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการใช้งาน ท่านต้องส่งคืนสินค้านั้นกลับคืนมาทางเรา โดยค่าขนส่งที่ลูกค้าต้องจ่าย เราจะชดเชยโดยท่านสามารถเลือกคือ 1. เราจะเพิ่มสินค้าให้เท่ากับค่าขนส่ง หรือ 2. คืนเงินค่าขนส่งเท่ากับจำนวนค่าขนส่งจริง

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ ถ้ารายการสินค้าที้ได้รับไม่ตรงตามรายการที่สั่งไว้ ให้ติดต่อมาทางเรา ภายใน 15 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ตรงกับรายการที่ได้สั่งไว้ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่มีการใช้งาน ท่านต้องส่งคืนสินค้านั้นกลับคืนมาทางเรา โดยค่าขนส่งที่ลูกค้าต้องจ่าย เราจะชดเชยโดยท่านสามารถเลือกคือ 1. เราจะเพิ่มสินค้าให้เท่ากับค่าขนส่ง หรือ 2. คืนเงินค่าขนส่งเท่ากับจำนวนค่าขนส่งจริง

หมายเหตุ : การชดเชยค่าขนส่งในการส่งสินค้ากลับ ท่านต้องแสดงหลักฐานในการจ่ายตามจริง

 

Returns of Online Purchases

For Thailand Customer If the item is not in accordance with the order, contact us within 7 days from the date you received the goods. To check and change the product to match the order. The product must be in original condition, not in use. You must return the item back to us. The shipping costs that customers pay. You will be compensated by the following options: 1. We will add the item to the shipping cost or 2. Refund shipping cost is the actual shipping cost.

For Foreign Customers If the item is not in accordance with the order, contact us within 7 days from the date you received the goods. To check and change the product to match the order. The product must be in original condition, not in use. You must return the item back to us. The shipping costs that customers pay. You will be compensated by the following options: 1. We will add the item to the shipping cost or 2. Refund shipping cost is the actual shipping cost.

Noticed : Freight return shipping You must provide proof of actual payment.

X